Indkaldelse til årligt Generalforsamling

udgivet i: Nyheder

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Søndag den 26. juni 2016 kl. 10.30

I Kelstrup Forsamlingshus

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på 1 stk. sildemad, 2 stk. smørebrød samt 1 stk. ostemad. Hertil serveres 1 snaps samt 1 øl/vand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2015/2016 til godkendelse
 4. Budgetforslag for 2016/2017 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret beløb.
 6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter. Vedlægges som bilag 1
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Valg for 2 år til bestyrelsen:
  1. Efter tur afgår Hans Kristian Stadelund og Bente Pape, som ikke modtager genvalg
  2. Efter tur afgår Gert Eigil Nielsen som modtager genvalg
 9. Valg for 1 år 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Efter tur afgår Carl Broed, som ikke modtager genvalg og
  2. Efter tur afgår John Weinreich, som modtager genvalg
 10. Valg for 1 år af 2 revisorer og 1 en revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden for bestyrelsen gerne på mailadressen kontakt@kongsmark-park.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen henstiller til at medlemmerne møder op til generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Annie Weinreich

Formand

 

Bilag 1. 

Bestyrelsens forslag til ændringer i Vedtægterne:

(Der stemmes om de enkelte forslag)

 

Forslag A:

Under punkt 1 ændres der fra 137 til 135 parceller, (som er det aktuelle antal parceller)

Forslag B:

Under punkt 5 er angivet tidspunkter for græsslåning og brug af motoriserede redskaber mv. En begrænsning der ikke ved overtrædelse kan sanktioneres. Bør denne begrænsning udgå og erstattes med en henstilling om hensyntagen

Forslag C:

Under punkt 6 slettes ½-årlig betaling af kontingent. Der betales kun én gang årlig. Som noget nyt indføjes, at kontingent opkræves elektronisk, hvis girokort ønskes, påføres der et administrativt gebyr

Forslag D:

Under punkt 9 ændres et medlems ægtefælle til et medlems ægtefælle/samlever. Udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder ændres fra honoreres efter regning til honoreres med et fast beløb

Forslag E:

Under punkt 12 ændres kontantbeholdning fra 1.000 til 2.500 kr.

Forslag F:

Under punkt 13 foreslås at 2 personer fra samme parcel efter valg kan indgå i bestyrelsen, dog kan formand og kasserer ikke komme fra samme parcel eller have familiære relationer

Forslag G:

Under punkt 15 udgår at dirigenten skal underskrive protokollen

Forslag H:

Der udsendes kun et brev om året (B post.) (Indkaldes til generalforsamling / Forårs brev / kontingent opkrævning)

Dog sendes der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (B post.)