9. juli 2014

Orbicon skriver: “Der er desværre konstateret en del uvedkommende vand i det nye kloaksystem i etape 2, og vi må vente med at idriftsætte systemet lidt endnu. Det vil sige ejendommene i etape 2 stadig ikke må tilsluttes.
Der bliver konstant arbejdet på at finde, hvor det uvedkommende vand stammer fra, og vi håber at kunne løse problemet indenfor en måneds tid.”

19. marts 2014

Den 19. marts 2014 har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet

Etape 4.1
Orbicon sender i disse dage breve ud til alle grundejerne i etape 4.1 med meddelelse om, at det nye kloaksystem er klar for tilslutning.
SK Forsyning forventer at sende opkrævning for tilslutningsbidrag i løbet af april måned.

Etape 4.2
Ejendommene i etape 4.2 må IKKE tilsluttes endnu, da de sidste ledningsanlæg skal udføres og pumpesystemet først skal monteres og sættes i drift.
Når kloaksystemet er klar for tilslutning, sender Orbicon brev til alle grundejere med meddelelse herom. Det forventer vi sker inden sommerferien.
I den kommende tid vil entreprenøren ligeledes retablere haver, vejrabatter og veje, og Orbicon sender i nærmeste fremtid breve til alle grundejerne i etape 4.2 vedrørende eventuelle fejl og mangler i deres haver efter etablering af skelbrønde.
Grundejerforeningerne vil, som ejere af vejarealerne, desuden blive indkaldt til afsluttende vejsyn sammen med SK Forsyning og entreprenøren, når vejene er blevet retableret.

18. december 2013

I dag har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet
Anlægsarbejderne lukkes ned for juleferie i perioden 20/12-2013 frem til 6/1-2014.

Etape 4.1
Første etape af lægning af kloakledninger i det sydlige område og området omkring Spættevej er færdig.
I øjeblikket er pumpesystemet ved at blive monteret og testet inden det sættes i drift. I forbindelse med testen har vi konstateret, at der løber vand til 2 af vores hovedpumpestationer, selvom der endnu ikke er sket tilslutninger. Vi er i gang med at undersøge, hvor dette vand kommer fra.

Såfremt vi får løst ovenstående forventer vi, at systemet er klar for tilslutning i starten af det nye år (dette er lidt senere end tidligere udmeldt.). Sommerhusene må derfor ikke tilsluttes endnu – der sendes breve ud til alle beboerne, når sommerhusene må tilsluttes. SK Forsyning vil efterfølgende fremsende regning for tilslutningsbidrag på ca. kr. 35.209 inkl. moms.

Vejforhold
Entreprenøren er ved at gøre de sidste arbejder færdig med retablering af haver og veje i etape 1. Sortspættevej, som indtil nu har været brugt til arbejdskørsel, vil blive retableret i det nye år på grund af vejret, ligesom stenene mellem Løvsangervej og Sanglærkevej bliver lagt på plads igen, så der ikke længere kan ske gennemkørsel.

Vær opmærksom på at mange af de ’nedkørte’ rabatter endnu ikke er retableret, da jorden nu er for blød og fugtig. Så snart vejret/jorden bliver mere tør, vil de blive retableret.

Vi får en del henvendelser fra beboerne vedrørende de dårlige veje, hvor der foregår arbejdskørsel på. Vi er opmærksomme på det, og udbedrer løbende vejene, så de er fremkommelige. Vi kan desværre ikke helt undgå smattede veje og rabatter.

Etape 4.2
Entreprenøren er i fuld gang med kloakeringen af resten af Kongsmark Strand. Hvis der ikke kommer streng frost, forventer de at blive færdig med gravearbejderne i løbet af foråret 2014.

Fradrag
Vi har desuden fået nogle henvendelser vedrørende muligheder for fradrag.

Tilslutningsbidraget er en takst og kan derfor ikke anvendes i forbindelse med ’håndværkerfradrag’. Der kan muligvis søges fradrag hos SKAT med begrundelse i forbedret bolig. For at høre nærmere må I henvende Jer til SKAT.

Håndværkerfradraget kan anvendes i forbindelse med arbejdet de enkelte grundejere får udført for tilslutning af sommerhuset. For at høre nærmere kan kloakmestrene, som skal udføre arbejdet, spørges.
Her et par links med mere information:
http://www.bolius.dk/alt-om/sommerhus/artikel/sommerhus-saadan-faar-du-haandvaerkerfradrag/

http://www.haandvaerkerfradrag.dk/haandvaerkerfradrag-sommerhus-2013-2014.asp

22. november 2013

Der er spurgt hvor grænserne for Kloak projekt 4.1 og 4.2 går i forhold til grundejerforeningen Kongsmark Park.
Her indsættes et kort med en ca. afgrænsing af de to etaper.

Kloak etaper

14. november 2013

SK forsyning har den 7. november 3013 opyst følgende. (Se også SK hjemmeside)

“Etape 4.1: (syd og omkring Spættevej)
Entreprenøren er har nu etableret kloakledningerne, og er i øjeblikket i færd med at retablere veje og rabatter i området. Det er ikke muligt at tilslutte sig endnu, da pumpestationerne endnu ikke er parate til at modtage spildevandet. Der arbejdes hårdt på dette og vi forventer at disse bliver klar i løbet af den næste måneds tid (i løbet af november).

Når pumpestationerne er klar vil der blive udsendt orienteringsbrev til samtlige ejere, når det er muligt at tilslutte sig.

tape 4.2: (nordvest)
Gravearbejdet fortsætter og det kan oplyses at entreprenøren forventer at forsætte arbejdet vinteren igennem såfremt vejret tillader dette. I etape 4.2 vil det først blive muligt at tilslutte sig i løbet af 2014.

Vigtigt info når i tilslutter jer den nye kloak:
Når ejendommen er tilsluttet den nye kloak, ejendommens vandmåler aflæses. Det kan du få kloakmesteren til, men du kan også selv gøre det. Du skal blot sikre dig, at målernummeret og aflæsningen bliver indberettet til SK Forsyning så hurtigt som muligt efter aflæsningen. , Kundecentret på tlf. 58 36 25 00. ”

I mail den 14. november 2013 har en kontaktperson i SK forsyning oplyst følgende:

“Som det også fremgår af SK forsynings hjemmeside nu er ledningsnettet i etape 4.1 færdigt, men vi mangler pt. at få pumpestationerne driftsklare. Dette håber vi er klar i slutningen måneden (november) således at vi kan nå at sende brev ud inden jul med information om at der er tilslutningsmulighed. Hvis vi render ind i forsinkelser( hvad vi selvfølgelig ikke håber) kan den udmeldte tidsplan forskubbe sig lidt. 

Dvs. jeres egen tilslutning skal formentlig foregå i foråret/sommeren 2014. 

Opkrævning af tilslutningsbidrag forventer vi vil ske i starten af det nye år. Hvis anlægget når at blive taget i drift i 2013 vil tilslutningsbidraget være efter 2013 takster. ”

30. oktober 2013

Fra byggeleder Stefan Larsen, Hoffmann A/S har vi i dag modtaget følgende:

I forbindelse med vores arbejder på Kongsmarksvej, har Slagelse Kommune netop givet tilladelse til lukning af vejen i perioden den. 4 nov. til den 13. dec. 2013.
Kongsmarksvej vil være lukket fra nr. 111 – 168. KLIK HER OG SE SKILTEPLANEN.

Lukningen vil medføre at alle husejere i det afspærrede område ikke har mulighed for at komme til/fra deres bolig i bil i perioder. Dog vil der være adgang til sommerhusvejene, hvilket giver mulighed for parkering relativt tæt på deres grunde.

Der er stillet en jernpladevej til rådighed mellem Spurvevej og Strandpibervej, der skal sikre at beboere samt renonord kan komme rundt.

Grundet Hoffmanns behov for arbejdskørsel i det lukkede område, vil det ligeledes være muligt for beredskabet at komme ind på området.
Hoffmann har vedhæftet den gældende skilteplan for omkørslen ifm. Lukningen af Kongsmarksvej, ligesom en revideret udgave af tidplanen er vedhæftet.

 

August 2013

Sidste nyt pr. august 2013 modtaget fra Orbicon der har projektledelsen af kloakprojektet:

“Status for Kelstrup: Der er pt. udfordringer i forbindelse med idriftsætning af pumpestationerne, men vi håber at kunne melde ud i september, hvornår der kan tilsluttes til kloaksystemet.
Status for Kongsmark:

Etape 4.1 (syd og omkring Spættevej) forventer vi er klar for tilslutning i starten af 2014

Etape 4.2 (nordvest) forventer vi er klar for tilslutning inden juli 2014”

Kloak projektet:

SK Forsyning AIS vil i perioden 18. marts 2011 til 1. december 2013 foretagegravearbejde i Kongsmark Strand. Dog er ugerne 27,28,29 og 30 friholdt for større anlægsarbejder.
Der vil i kortere eller længere perioder være gener i form af gravearbejder i vejene. Visse veje vil blive indsnævret, mens andre vil blive spærret for gennemkørsel.
Visse indkørsler kan ligeledes i kortere perioder være spærret for indkørsel.

Etapeplan