Kontingent er af generalforsamlingen fastsat til 500 kr., pr. 1/4-2023 er kontingentet fastsat til 700 kr., som forfalder i en rate.

§ 6.:Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales med lige store beløb for hver enkelt af parcellerne.
Beløbet betales forud for 1 år ad gangen hver 1. juni.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter, som kan påregnes for det følgende år, herunder udgifter til vedligeholdelse af veje og fællesarealer og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelig eller påkrævede.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betalingen af medlemskontingentet, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet,indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt sagførersalær, behørigt er indbetalt.

§ 7.:Såfremt et medlem ikke har betalt kontingentet til foreningen inden 2 måneder efter forfaldstiden, skal beløbet søges inddrevet gennem sagfører.
Tilsvarende gælder for skyldige beløb for den i pgr. 5, stykke 2 omhandlede ukrudtbekæmpelse m.v.